Vejledning til præstevalg

Det er en vigtig, men også nogle gange en vanskelig proces at vælge ny præst i menigheden. Derfor udgiver DBI og MF en fælles vejledning tilpræstevalg.

“Hvad er det mest centrale i den kristne tro?”

“Vi siger i trosbekendelsen, at Jesus er opstået fra de døde. Hvordan forstår du det udsagn?”

“Hvordan vil du beskrive din personlige gudsrelation?”

Det er nogle af de spørgsmål, som vil være relevante at stille ved en ansættelses-samtale, når der skal kaldes en ny præst til et præste-embede.

Stigende efterspørgsel

Der er i disse tider en stigende efterspørgsel på præster med en god luthersk teologi, som ønsker at virke for menighedens liv og vækst og for mission i lokalområdet. Det mærker man særligt på Menighedsfakultetet (MF) og på Dansk Bibelinstitut (DBI), men også ude i de enkelte menighedsråd er der kommet en større bevidsthed om at få en præst, der selv tror på det, der skal forkyndes. Det kan dog stadig være vanskeligt, at få det formuleret i et stillingsopslag og få stillet de gode spørgsmål til ansættelsessamtales. Især hvis man er et mindretal i et menighedsråd, som har syn for at få en præst med en teologi, der er funderet i klassisk bibelsk kristendom.

Hjælp til præsteansættelsen

På opfordring fra og i samarbejde med Evangelisk Luthersk Netværk har MF og DBI derfor udgivet to foldere som hjælp til menighedsrådsmedlemmer i sognemenigheder. Her er der dels en nutidig udlægning af præsteløftet v/ Kurt Larsen og dels nogle forslag til, hvilke spørgsmål som kan være relevante at stille til ansættelsessamtalen. Man har desuden udgivet en folder, som er målrettet den særlige situation som fri- og valgmenigheder er i, når der skal ansættes en præst dér. I de tilfælde er der en del forhold, som man særligt skal være opmærksom på og folderen indeholder emner som “stillingsopslag, udvælgelse af ansøgere, ansættelsessamtale og tydelig ledelse”. Men både udlægningen af præsteløftet og de gode spørgsmål til ansættelses-samtalen er også meget relevante for fri- og valgmenigheder.

Folderne kan downloades her:
Præsteløftet

Spørgsmål til ansættelsessamtalen

Ansættelse af præst i fri- og valgmenigheder

Landssekretær på MF Nils Andersen siger om præstevalg: ” Eftersom troen i høj grad formes af præstens forkyndelse, er det afgørende, at præsten har en sund bibelsk teologi og formår at formidle evangeliet enkelt og klart. Derfor bør et menighedsråd være omhyggelig gennem hele processen, når det vælger ny præst.”

Det lover en præst i præsteløftet

“Jeg vil beflitte mig på at forkynde Guds ord rent og purt, således som det findes i de profetiske og apostoliske skrifter og i vor danske evangelisk-lutherske folkekirkes symbolske bøger, med al ærefrygt og sømmelighed forvalte de hellige sakramenter efter Kristi indstiftelse, og såvel her som ved de øvrige hellige handlinger udføre alt i overensstemmelse med de for folkekirken gældende forskrifter. Fremdeles: at jeg efter evne vil modarbejde misbrug af nådens hellige midler og bekæmpe sådanne lærdomme, som strider mod folkekirkens trosbekendelse; samt at jeg troligt vil arbejde for ungdommens kristelige oplysning og vejledning.

Endelig: at jeg vil stræbe efter, ved flittig og alvorlig granskning af Guds ord og troens hellige lærdomme, altid fuldkomnere at danne og dueliggøre mig til dette hellige embede, og beflitte mig på, som det sømmer sig en ordets tjener, at foregå menigheden med et godt eksempel, så- ledes også udførelsen af min tjeneste i dennes forskellige dele med al skyldig lydighed rette mig efter de kirkelige love og anordninger og mod foresatte og kaldsfæller udvise et sådant forhold, at der ikke med grund skal kunne føres klage over mig. Alt dette lover jeg med regnskabsdagen for øje samvittighedsfuldt at ville holde, efter den nåde, som Gud mig dertil vil give.”

 

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Sognekirkekonference 24. maj i Kolding. Fokus på håb. For alle med hjerte for folkekirkens muligheder!

Verified by MonsterInsights