ELNs årlige repræsentantskabs-møde

ELN afholdt Repræsentantskabsmøde lørdag den 23. januar 2016 kl. 12.00 – 17.00 i Sankt Hans Kirkes lokaler, Odense. Her er en beskrivelse af dagens program og de væsentligste dele af indhold og drøftelser.

Til ELNs repræsentantsskabsmøde var der 23 repræsentantskabsmedlemmer, 8 landsledelses-medlemmer og sekretær og to ansatte til stede. Johannes Haahr indledte med en andagt om paralleller mellem NT og beretninger i GT, hvor man så analogier/tegn der pegede frem mod Kristus. I beretningen om Jonas ser man, hvordan Jonas sov i skibet under stormen, han lod sig ofre for at redde andre og kaste over bord og var 3 dage i havdyret inden han fik livet tilbage. Alt sammen noget vi ser Jesus gøre.

Status på ELNs arbejde

Landssekretær Brian Christensen gav en opdatering på, hvad der er sket i ELN det seneste år og konstaterede at der nu er ca. 1740 medlemmer, 29 menigheder i M-netværket, 35 vejlederaftaler og 743 er med i ELNs facebookgruppe. Der er nu to ansatte på 50 %, efter at Anette Klausholm Bækgaard blev ansat pr. 1. august 2015 og der forventes et overskud for 2015 på ca. 25.000 kr. Vi oplever stor tilslutning til Menighedscamp og et rigtig godt udbytte af lederdagen i M-netværket.

Der sættes stadig nye tiltag i søen, f.eks. med ”Månedens menighed” hvor vi forsøger at gøre de tilknyttede menighederne mere synlige, ELNs begravelseshjælp og et arbejde for et International Luthersk Netværk. Særligt det sidste punkt om det internationale samarbejde blev genstand for drøftelse og der blev spurgt ind til indhold og forventninger af dette samarbejde. Se https://luthersk-netvaerk.dk/international-luthersk-forum/

I ledelsen arbejdes der med strategiplan for 2015 – 2018 og der arbejdes nu med handlingsplaner for at virkeliggøre den. Desuden blev nye kommende videoer vist for repræstentantskabet.

Pas på ildsjæle

Dernæst fulgte et oplæg ved Menighedsinspirator Anette Klausholm Bækgaard om at opdage og handle konstruktivt, når ildsjæle er i fare for at miste gnisten. Der er i tiden et stort forventningspres på alle. Det er ikke alle byrder vi bliver fri for, men vi kan få hjælp til at bære dem. Vi skal blive bedre til at se, hvornår andre står i fare for at brænde ud og træde til med nærvær og samtale om, hvad der evt. bør ændres på. Med dette oplæg fik repræsentantskabet en forsmag på, hvad Anette kan bidrage med rundt omkring i landets menigheder og kristne fællesskaber.

Kristen i en tid med sekularisering

Repræsentantskabsmødet havde to hovedpunkter til drøftelse, nemlig ”Hvordan vi i en tid med sekularisering og almindelig afkristning bedst kan være kirke og menighed i det danske folk” og ”hvordan vi kan forvalte dåben ansvarligt i en tid, hvor mange får deres børn døbt uden selv at have en kristen trospraksis”. Som oplæg til det første punkt om sekularisering holdt frimenighedspræst Jens Lomborg og professor ved Menighedsfakultetet Kurt Larsen, hver sit oplæg.

Jens Lomborg lagde vægt på at vi ser tegn på at kirkehistorien slutter, som den startede. Det er nu små øer af kristne, der sejler rundt i små både, der flyder rundt på et stort nyhedensk hav. Derfor skal vi tænke i forsvar for troen, så kristne klædes på til at kunne være kristne i deres hverdag. Samtidig skal vi satse på diakoni, for “Ingen ord kan vinde så mange disciple som de kristnes gerninger”. Evangelisation og diakoni skal således gå hånd i hånd.

Kurt Larsen pegede i sit oplæg på undervisning som det afgørende svar på udfordringen fra sekulariseringen. Vi må holde fast ved den kristne lære og udfordringen i dag er ikke så meget anderledes end den var tidligere. Det kirkelige embede og fokus på den kristne katekismus er svaret på tidens udfordringer. I den efterfølgende samtale blev der lagt vægt på, at vi gerne må vænne menighederne til at der prædikes længere tid, men samtidig må der også lægges vægt på nabo- og venskabsmission. Der er behov for undervisning – også i form af længere prædikener.

Tro og dåb

Det andet emne om dåbspraksis blev indledt med et oplæg af Ph.D. studerende ved Menighedsfakultetet Peter Søes, der med udgangspunkt i NT viste at der oprindeligt var meget kort fra tilslutning til den kristne tro og dåben. Det var først i Oldkirken at der indførtes en længere dåbsoplæring før dåben. Der bør ikke sættes betingelser op forud for dåben, for der må ikke sættes grænser op for den frie adgang til Gud. Samtidig må sammenhængen mellem tro og dåb ikke tabes af syne og ved dåbssamtaler, ved dåbshandlingen og i forkyndelsen må dette fremhæves.

Det betyder også at kirken må bruge ressourcer på dåbsoplæring og ikke alene overlade det til forældrene at sørge for det. Børnearbejde og oplæringsarbejde i menighederne må i videste forstand prioriteres.

Peter Søes udtrykte også et ønske om en ændret kultur, så der ikke går så lang tid fra fødsel til dåb, for at få fremhævet dåbens betydning som Guds handling til frelse for os.

I den efterfølgende samtale var der tilslutning til tankerne om sammenhængen mellem tro og dåb og det blev drøftet, hvordan man bedre kan sikre at forældre hjælpes med dåbsoplæring. Der blev også fremført tanker om at ELN kunne udgive en betænkning om sammenhængen mellem dåb og tro. Efter en god og udbytterig eftermiddag blev der afrundet med bøn og liturgisk andagt ved formand for ELN, sognepræst Henrik Højlund. Næste repræsentantskabsmøde er planlagt til lørdag den 4. februar 2017. Forinden afholder ELN kirkefest i Skjern den 1. oktober 2016, hvor ELN også kan fejre 10 års jubilæum.

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Verified by MonsterInsights