Betænkning om skilsmisse og nyt ægteskab

Landsledelsen i Evangelisk Luthersk Netværk udgiver betænkning om skilsmisse og nyt ægteskab.

Evangelisk Luthersk Netværk modtog for nogen tid siden en opfordring til at gennemtænke problematikken omkring skilsmisse og nyt ægteskab og hvordan vi som menigheder og enkeltpersoner forholder os til denne.

ELNs landsledelse tog opfordringen til efterretning og nedsatte et udvalg bestående af præster og lægfolk, som nu har udarbejdet en betænkning. Vi tror, at der med et stigende antal skilsmisser og indgåelse af nye ægteskaber (efter skilsmisse), eksisterer et behov for tydelig vejledning til menigheden – både for medlemmer og ledere. Vi har derfor forsøgt at formulere en bibelsk funderet vejledning med nogle overordnede retningslinjer.

Skal omsættes til praksis

Landssekretær Brian Christensen siger: “Måske vil nogle savne en mere konkret vejledning end den, betænkningen indeholder, men vi har bevidst ønsket at koncentrere os om de mere overordnede retningslinjer, og overlade til den enkelte menighed/præst/leder at afgøre, hvordan de lokalt vil gribe tingene an i praksis.

Det er vores håb, at betænkningen kan være med til at skabe større åbenhed og imødegå noget af den berøringsangst og tabuisering, som tydeligvis og forståeligt nok, er forbundet med emnet.”

Lad derfor betænkningen blive en anledning til at overveje hvordan I, i jeres respektive menighedssammenhænge, forholder Jer til problemstillingerne, såvel til de læremæssige spørgsmål, som den praktiske forvaltning. Lad det ikke blive et stykke papir eller en vedhæftet fil som bare kommer til at ligge ubrugt og hengemt.

Vores ønske er at betænkningen må give både inspiration og frimodighed til at tage hånd om disse vigtige spørgsmål, og om de mennesker, som de vedrører – og de vedrører jo dybest set os alle.

Anbefalinger

Betænkningen afsluttes med følgende 4 anbefalinger.

a) Vi anbefaler, at man mindst en gang årligt prædiker om ægteskab ved gudstjenesten og giver bibelsk vejledning. At tale om ægteskabet i gudstjenesten er befordrende med hensyn til at bringe seksualiteten tilbage i en etisk ramme. Man kan fx følge Luthers anbefaling: at præsterne 2. søndag efter helligtrekonger brugte teksten om brylluppet i Kana til at inddrage Jesu ord om ægteskabet. Selv om teksterne til denne søndag (Joh. 2 og Joh. 4) ikke har ægteskabet som deres primære fokus, anbefaler vi alligevel, at man genoptager denne tradition.

b) I forkyndelsen om ægteskabet opfordrer vi til, at man ikke idylliserer ægte-skabet og skaber forventning om, at alt er let, når man er gift, og at man umuligt kan føle sig tiltrukket eller betaget af en anden. Denne opfordring har sin grund i, at mange ægteskaber er blevet brudt, fordi en af parterne er blevet tiltrukket af eller har indledt et forhold til en tredjepart. En betagelse af en tredjepart kan ifølge Jesu markante ord om at ”hugge hånden af” eller ”rive øjet ud” (Matt. 5,27ff.) aldrig være en undskyldning for at bryde det troskabsløfte, man har aflagt over for Gud og mennesker.

c) At give bibelsk vejledning i forbindelse med etiske spørgsmål er en del af det gode budskab, kirken har at give. Uden bibelsk vejledning individualiseres ansvaret. Hver enkelt må da selv bære vægten af alle handlinger. God etisk vejledning er med til at lette byrderne – modsat hvad mange tror. Derfor opfordrer vi alle, ikke mindst lederne, til at praktisere en høj grad af sjælesørgerisk nærvær til dem, som har det svært i deres parforhold, og til dem, som er på vej ind i en problematisk situation. Det kræver indfølingsevne og en tillidsfuld atmosfære.

d) Kort sagt: Vi anbefaler tydelig forkyndelse og vejledning, gode rollemodeller og sunde ungdoms- og voksenmiljøer. Vi tror, at det kan skabe en modkultur til den opløsning af de familiemæssige værdier, som undergraver det danske samfund.

Betænkningen må bruges frit og kan læses i sin helhed her.

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Sognekirkekonference 24. maj i Kolding. Fokus på håb. For alle med hjerte for folkekirkens muligheder!

Verified by MonsterInsights