Vedtægter

§ 1 Netværkets navn

Evangelisk Luthersk Netværk i Danmark, herefter ELN.

§ 2 Formål

Formålet er at skabe et fællesskab mellem evangelisk-lutherske kristne i Danmark uanset deres menighedsform samt at aktualisere bibelske sandheder i kirke og samfund.

§ 3 Grundlag

ELNs grundlag er Bibelen, de tre oldkirkelige bekendelser, Luthers Lille Katekismus og den Augsburgske Bekendelse samt den aktualisering, der kommer til udtryk i ”Odense-erklæringen – om kirkens tro”.

§ 4 Medlemskab og tilknytning til ELN

Medlemskab og tilknytning forudsætter tilslutning til ELNs formål og grundlag.

 • Personligt medlemskab
  Indmeldelse og udmeldelse sker skriftligt til Landsledelsen.
  Personlige medlemmer af ELN betaler et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes af Landsledelsen.
 • Menigheder og menighedslignende grupper
  Menigheder og menighedslignende grupper, kan tilknytte sig ELNs Menighedsnetværk. Landsledelsen fastsætter rammer og procedurer  for tilknytningen og for hvordan Menighedsnetværket drives.
 • Præster og menighedsledere
  Præster og menighedsledere, som er medlemmer af ELN, kan tilknytte sig ELNs Ledernetværk. Landsledelsen fastsætter rammer og procedurer for et sådant Ledernetværk.
 • Organisationer, netværk, konventer og lignende
  Organisationer, netværk, konventer og lignende kan tilknyttes ELN. Landsledelsen fastsætter rammer og procedurer for tilknytningen.

§ 5 Landsledelsen

ELN ledes af Landsledelsen, som består af 7-13 medlemmer. Landsledelsens medlemmer vælges af den til enhver tid siddende Landsledelse, således at halvdelen er på valg hvert andet år. Landsledelsen skal sikre, at der sidder min. 3 personer, som repræsenterer menighedsnetværket, og det tilstræbes, at de repræsenterer de forskellige menighedsformer i netværket.

 • Landsledelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Sekretær og kasserer kan udpeges uden for Landsledelsen.
 • Landsledelsen ansætter og afskediger ansatte i ELN.
 • Landsledelsen kan efter behov tilknytte konsulenter, nedsætte udvalg og iværksætte nye initiativer, og afholde arrangementer, som ligger inden for ELNs formål.
 • Landsledelsen nedsætter et Repræsentantskab på 30–60 personer. Menigheder i menighedsnetværket opfordres til at udpege en repræsentant fra menigheden, så menighedernes repræsentation samlet set kommer op på max 20 personer. Repræsentantskabet mødes med Landsledelsen 1-2 gange årligt.
  Repræsentantskabets opgaver er:
  – at fungere som sparringspartner for Landsledelsen; eventuelt også mellem repræsentantskabsmøderne
  – eventuelt at indgå i udvalg og arbejdsgrupper i ELN’s regi
  – medvirke til at gøre ELN kendt i eget lokalområde.
 • Beslutninger i Landsledelsen træffes ved almindeligt stemmeflertal.
 • Tegningsberettigede for ELN fremgår af forretningsorden

§ 6 Tilsyn og vejledning

Menigheder og menighedslignende grupper, som har tilknyttet sig ELNs menighedsnetværk, har mulighed for at tilslutte sig tilsyn eller åndelig vejledning under ELN. Ligeledes kan præster og menighedsledere, som er medlem af ELN, tilslutte sig et sådant åndeligt tilsyn eller vejledning.

Landsledelsen nedsætter et Tilsyns- og vejlederråd bestående af 3-5 mænd, hvoraf mindst 1 person skal vælges blandt Landsledelsens medlemmer. Tilsyns- og vejlederrådet har ansvaret for ELNs tilsyns- og vejlederordning og udpeger det nødvendige antal personer til i praksis at varetage ordningen på landsplan. Disse udpegede personer skal være medlemmer af ELN.

§ 7 Økonomi

ELN’s indtægter består af kontingent, samt frivillige gaver og kollekter.
ELNs regnskabsår følger kalenderåret. Landsledelsen vedtager budget og godkender et af revisor revideret regnskab. Budget og regnskab fremlægges for Repræsentantskabet til orientering og ELNs medlemmer orienteres om regnskabets resultat i et nyhedsbrev.

§ 8 Vedtægtsændringer

Forslag til vedtægtsændringer skal være drøftet på et repræsentantskabsmøde og skriftligt være repræsentantskabet i hænde mindst 1 måned forud for denne drøftelse. Vedtægtsændringer og opløsning af ELN kan ske med ¾ af Landsledelsens tilslutning.

Ved ELN’s opløsning fordeles ELN’s midler ligeligt mellem Dansk Bibel-Institut i København og Menighedsfakultetet i Aarhus.

Senest ændret den 25. oktober 2022 (§8 ændret så ELN’s midler ved opløsning fordeles ligeligt mellem DBI og MF)

Hent vedtægterne som pdf

Sognekirkekonference 24. maj i Kolding. Fokus på håb. For alle med hjerte for folkekirkens muligheder!

Verified by MonsterInsights